REGULAMIN SKLEPU STOLARNIAJK.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.stolarniajk.pl prowadzony przez Producenta mebli i akcesoriów z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: Piotr Okarski, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las), NIP: 918-189-49-09, adres poczty elektronicznej: biuro@stolarniajk.pl;
 2. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna;
 3. Definicje:
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży;
 • Konsument  osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kupujący – klient i konsument;
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów;
 • Sprzedający – Piotr Okarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Piotr Okarski, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las;
 • Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 1. Sprzedaż w ramach sklepu www.stolarniajk.pl odbywa się on-line poprzez stronę internetową, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;
 2. Sposób kontaktowania się:
 • Telefoniczny, pod numerem telefonu: +48 724 402 838
 • Za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@stolarniajk.pl
 1. Aby korzystać ze sklepu internetowego www.stolarniajk.pl konieczne jest posiadanie:
 • Komputera, laptopa, tabletu, smartfonu z dostępem do Internetu;
 • Dostępu do poczty elektronicznej;
 • Dostępu do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością zapisu plików Cookies.

 

2. OFERTA

 

 1. Wszystkie ceny Towarów znajdujące się na stronie www.stolarniajk.pl podane są w złotych polskich i ze względu na zwolnienie podmiotowe nie zawierają podatku VAT;
 2. Towary przygotowywane są po dokonaniu zamówienia przez Klienta w terminie określonym w informacji zamieszczanych na stronie sklepu internetowego;
 3. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego;
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
 • wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego;
 • wycofywania produktów z oferty sklepu; 
 • modyfikacji oferty przedstawionej w sklepie, w tym także dokonywania zmian cen produktów. Na stronie internetowej przedstawiane będą ceny aktualne i obecnie obowiązujące;
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 
 • anulowania złożonego przez Klienta Zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę www.stolarniajk.pl przez aplikację „Koszyk”,
 2. Klient podaje dane kontaktowe, wskazuje zamawiane Towary i wybiera formę płatności;
 3. Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia;
 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego/otrzymaniu informacji z serwisu płatności elektronicznych o dokonanej wpłacie;
 5. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu;
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego;
 7. Termin realizacji Zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych;
 8. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji Zamówienia do chwili wyprodukowania Towaru i przekazania go do przesyłki;
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania Zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego;
 10. W przypadku anulowania przez Sprzedającego Zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego Zamówienia zostaną mu zwrócone.
 11. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

4. DOSTAWA I TRANSPORT

 

 1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
 • Przesyłka kurierska;
 • W niektórych przypadkach możliwy transport własny Sprzedającego (po wcześniejszych ustaleniach).
 1. Koszty transportu ponosi Kupujący;
 2. Przesyłki wysłane przez firmy kurierskie doręczane są od poniedziałku do piątku;
 3. W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki;
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata;
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru czy zwłokę w dostarczeniu Towaru przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem Kupującego;
 6. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania;
 7. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.

 

5. PŁATNOŚCI

 

 1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP  48 1020 4027 0000 1602 1507 7049 - Piotr Okarski. W tytule prosimy o wpisanie numeru zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Meble i akcesoria przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Meble i akcesoria drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, a nawet odkształceń;
 2. Do pielęgnacji mebli należy używać środków do tego przeznaczonych;
 3. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących, podczas pisania należy używać podkładek pod papier;
 4. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
 5. W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki;
 6. Niespisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona;
 7. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli i akcesoriów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji;
 8. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@stolarniajk.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
 • imię, nazwisko, adres Kupującego;
 • opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady;
 • wskazanie żądania.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. Kupujący otrzymuje odpowiedź-decyzję w sprawie wniesionej reklamacji, w formie pisemnej lub elektronicznej(e-mail).

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.stolarniajk.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów;
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru bez podania przyczyny;
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@stolarniajk.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcę lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę;
 5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy;
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów;
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia Konsumenta na wskazany numer konta bankowego niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim;
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa;
 3. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.